เต็ง

แงะ จิก รัง ฮังเปา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea obtusa Wall. & S. siamensis Miq. syn. Pent | Family :