ประสัก ประศักขาว

พังกาหัวสุม ประสักแดง ขลัก ถั่วขาว ลุ่ย รังกะได ถั

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bruguiera spp. | Family :