พลวง

ตึง กุง เหียง กราด สะแบง ชาด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dipterocarpus spp. | Family :