วิธีการตรวจนับและทำทะเบียนต้นไม้อย่างง่าย

วิธีการตรวจนับและทำทะเบียนต้นไม้

 วิดีโอในการบันทึกข้อมูลการจัดทำทะเบียนต้นไม้