673 สาขา

513.00 ไร่

พื้นที่รวม

824 ต้น

จำนวนต้นไม้

85.8903 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

49466.7899 กก.

จำนวนคาร์บอน