673 สาขา

499.00 ไร่

พื้นที่รวม

586 ต้น

จำนวนต้นไม้

85.8902 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

49466.3459 กก.

จำนวนคาร์บอน