673 สาขา

40.00 ไร่

พื้นที่รวม

584 ต้น

จำนวนต้นไม้

85.4797 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

49208.1132 กก.

จำนวนคาร์บอน