ธนาคารต้นไม้ สาขา

สวนกสิกรรมธรรม(ชาติ)วิถี

79/1 หมู่ที่ 5 บ้านนานอน ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

6.00 ไร่

พื้นที่รวม

10 ต้น

จำนวนต้นไม้

0.0725 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

51.9624 กก.

จำนวนคาร์บอน

สวนหม่อนไม้​ บนวิถีเกษตรกรรมร่วมสมัย

ด้วยความตั้งใจจะสานต่อปณิธาน​ของในหลวงรัชกาล​ที่​๙​ โดยการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงบนเส้นทางเกษตรยั่งยืน​ ด้วยการกลับบ้านมาสร้างทรัพยากรเป็นของตนเอง การพึ่งตนเอง บนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรม​ จนมาเป็น #สวนหม่อนไม้

สวนหม่อนไม้ นำรูปแบบที่หลากหลายของเกษตรยั่งยืน ในกรอบคิดเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ เกษตรผสมผสาน สวนสมรม วนเกษตร โดยการประยุกต์ให้เหมาะกับบริบทพื้นที่ จนได้เป็น
 - #สวนเกษตรผสมผสาน
 - #สวนไผ่ร่วมยาง
 - #สวนยางสมรม
 - #สวนสมรม
 - #ป่ายางวนเกษตร
 - #สวนพืชสหาย (สวนสมรม)

การทำเกษตรที่ประยุกต์ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีแห่งยุค และมีรูปแบบเฉพาะตัวด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้
- หลักพื้นฐานใช้การผสมผสานและการพึ่งพากันตามหลักธรรมชาติ เช่น การปลูกพืชหลากหลาย ไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้ชั้นกลาง ไม้ชั้นเตี้ย ไม้พุ่ม ไม้หัว สมุนไพร ประมง ปศุสัตว์ ให้อยู่ร่วมกัน ใช้จุลินทรีย์ และไม่ใช้สารเคมี(สังเคราะห์)
- หลักการพึ่งตนเอง ใช้ทรัพยากรในสวน หมุนเวียน พึ่งพากันและกัน
- ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และอยู่บนกรอบคิด ง่าย ทำเองได้ไม่ซับซ้อน และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้งานได้ในบริบทของเรา

 สวนหม่อนไม้จึงมีบริบทเฉพาะตัว เป็นรูปแบบ  เกษตรกรรมร่วมสมัย

บัดนี้เราพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน แลกเปลี่ยนแนวคิด และแนวทางการทำเกษตรของเรา รวมทั้งส่งมอบผลิตภัณฑ์ ให้แก่เพื่อน และผู้สนใจ บนพื้นฐานของความสุข ทั้งผู้ให้และผู้รับ

#อิ่มใจผู้ให้อุ่นใจผู้รับ
#คนกล้าคืนถิ่น
#เกษตรกรรมร่วมสมัย