ตำบลชะอม

อ. แก่งคอย
จ. สระบุรี

ตำบลชะอม

อ. แก่งคอย
จ. สระบุรี