ภูผาเพชร

อ. มะนัง
จ. สตูล

อำเภอควนโดน

อ. ควนโดน
จ. สตูล