การสมัครสมาชิก

หลักการของธนาคารต้นไม้

ต้นไม้ที่ประชาชนปลูกย่อมต้องเป็นของประชาชนทั้งทรัพย์และสิทธิ์

ต้นไม้ควรได้รับการรับรองให้มีมูลค่าเป็นทรัพย์ขณะที่มีชีวิต (บนหลักการทรัพย์และสิทธิของประชาชน)

ควรมีองค์กรบริหารจัดการต้นไม้และไม้ที่มาจากประชาชนผู้ปลูกต้นไม้ และกฎหมายเกี่ยวกับต้นไม้ของประชาชน ควรเป็นการส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจ ไม่ใช่ควบคุมบังคับ(บนหลักการการจัดการโดยประชาชน)

ควรมีกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการปลูกดูแลรักษาและจัดการผลผลิตไม้(บนหลักการเพื่อประชาชน) ที่มาจากกิจการเกี่ยวกับไม้ และสิ่งแวดล้อมโดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณจากรัฐ