แม่แตง

อ. แม่แตง
จ. เชียงใหม่

สะลวง

อ. แม่ริม
จ. เชียงใหม่

บ้านอ้อย

อ. แม่ริม
จ. เชียงใหม่

อมลอง

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

ปางเติม

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

แม่สาบ

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

ทรายมูล

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

บ้านน้ำริน

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

ขุนขาน

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

แม่เลย

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

แม่แพะ

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

บ้านแม่โต๋

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

ทุ่งจำเริง

อ. อมก๋อย
จ. เชียงใหม่

บ้านแม่ขาน

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

บ้านบ่อแก้ว

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

บ้านหนองก๋าย

อ. แม่แตง
จ. เชียงใหม่

อมก๋อย

อ. อมก๋อย
จ. เชียงใหม่

อมลอง

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

บ้านหนองก๋าย

อ. แม่แตง
จ. เชียงใหม่

สะลวง

อ. แม่ริม
จ. เชียงใหม่

บ้านอ้อย

อ. แม่ริม
จ. เชียงใหม่

ขุนขาน

อ.
จ. เชียงใหม่

ทรายมูล

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

บ้านน้ำริน

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

บ้านบ่อแก้ว

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

บ้านป่าลาน

อ.
จ. เชียงใหม่

บ้านแม่ขาน

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

บ้านแม่โต๋

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

ปางเติบ

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

แม่แพะ

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

แม่เลย

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

แม่สาบ

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่

บ้านป่าลาน

อ. สะเมิง
จ. เชียงใหม่