กระโดน


ปุย

กระท้อนรอก


ท้อนรอก หมากมุ่น มะมุ่น มะมุ่นดง

กระทุ่มหมู


กระทุ่มขี้หมู่ กระทุ่มนา ตุ้มกว้าว

กระบก


หมากบก มะมื่น มะลื่น หลักกาย

กระบาก


บาก ตะบาก ปีก ช้าม่วง ปีงู

กระบากดำ


มะรันตีสะตา

กระเบาลิง


กระเบาลัก กระเบียน กระเบาดง หัวลิงหัวค่าง ดูกช้างเ

ก่อ มะก่อ


กอ ค้า

กะเจียน


ขะเจียน โมดดง สะบันงาป่า ยางอึ่ง ยางโอน