ชะนูดต้น


ชะนูด นูดต้น แตงชั่ง

ชัน ชันตก


เต็งดง เต็งตานี ฮาว ยางหมอก

ชุมแพรก


เสียดช่อ

หงอนไก่


หงอนไก่ขาว หงอนไก่ทะเล ไข่ควาย ดุหุน

แดงแสม


แดงสะแหง แดงดง แดงเหนียว

ตะแบก


เปี๋อย เกรียม เสลา อินทนิล

ตะแบกทราย ตะแบกเลือด เปื๋อยเลือด มะเกลือเลือด ปู


หามกราย หนามกราย หอมกราย มะขามกราย แสนคำ รกฟ้า ฮก